Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2013-03-31 40999
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar   1 012
Materiella anläggningstillgångar   156
Finansiella tillgångar   11
Långfristiga fordringar   3
Uppskjutna skattefordringar   0
Summa anläggningstillgångar   1 182
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager   650
Skattefordringar   0
Kundfordringar   760
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   49
Övriga fordringar   41
Likvida medel   50
Summa omsättningstillgångar   1 550
SUMMA TILLGÅNGAR   2 732
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital   51
Övrigt tillskjutet kapital   344
Reserver   -20
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat   629
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   1 004
Innehav utan bestämmande inflytande   13
Summa eget kapital   1 017
SKULDER    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Långfristiga räntebärande skulder   27
Avsättningar till pensioner   195
Uppskjutna skatteskulder   193
Summa långfristiga skulder   415
KORTFRISTIGA SKULDER    
Kortfristiga räntebärande skulder   362
Leverantörsskulder   489
Skatteskulder   42
Övriga skulder   141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   253
Avsättningar   13
Summa kortfristiga skulder   1 300
Summa skulder   1 715
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 732
       

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se