Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2012/2013 2011/2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Resultat efter finansiella poster   233
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   -208
Betald inkomstskatt   -27
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   -2
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av rörelsefordringar   -1
Förändring av rörelseskulder   1
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2
     
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar   0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   0
     
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier   -71
Utfärdade köpoptioner   1
Förändring av lån   149
Förändring av fordringar på och skulder till koncernföretag   -82
Utbetald utdelning   -156
Erhållna koncernbidrag   160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1
     
     
Årets kassaflöde   -1
     
     
Likvida medel vid årets början   1
Likvida medel vid årets slut   0

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se