Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2013-03-31 2012-03-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar   1
Materiella anläggningstillgångar   0
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag   1 151
Fordringar på koncernföretag   1 000
Andra långfristiga fordringar  
Summa finansiella anläggningstillgångar   2 151
Summa anläggningstillgångar   2 152
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Skattefordran  
Fordringar på koncernföretag   279
Övriga fordringar   1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   4
Summa kortfristiga fordringar   284
Kassa och bank   0
Summa omsättningstillgångar   284
SUMMA TILLGÅNGAR   2 436
Eget kapital och skulder    
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital   51
Reservfond   18
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst   743
Årets resultat   148
SUMMA EGET KAPTIAL   960
OBESKATTADE RESERVER   302
AVSÄTTNINGAR    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   18
SKULDER    
Skulder till koncernföretag   428
Summa långfristiga skulder   428
Skulder till kreditinstitut   284
Leverantörsskulder   2
Skulder till koncernföretag   409
Skatteskulder   20
Övriga skulder   2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   11
Summa kortfristiga skulder   728
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 436
Ställda säkerheter  
Ansvarsförbindelser   147
       

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se