Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning 7 050 5 403
Kostnad för sålda varor -4 106 -3 639
Bruttoresultat 2 944 1 764
Försäljningskostnader -1 136 -1 001
Administrationskostnader -358 -339
Övriga rörelseintäkter 28 21
Övriga rörelsekostnader -16 -8
Rörelseresultat 1 462 437
Finansiella intäkter 2 4
Finansiella kostnader -28 -33
Finansnetto -26 -29
Resultat före skatt 1 436 408
Skatt -106 -85
ÅRETS RESULTAT 1 330 323
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 363 318
Innehav utan bestämmande inflytande 6 5
Vinst per aktie (SEK) 5,50 4,85
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 5,45 4,85
Medelantal aktier efter återköp (’000) 66 003 65 394
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 66 135 65 764

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se