Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2012/2013 2011/2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat efter finansiella poster   447
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   102
Betald inkomstskatt   -112
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   437
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager   -26
Förändring av rörelsefordringar   -51
Förändring av rörelseskulder   55
Kassaflöde från den löpande verksamheten   415
       
       
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -32
Avyttring av materiella anläggningstillgångar   2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -6
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan   -260
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan   0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -296
       
       
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier   -71
Utfärdade köpoptioner   1
Upptagande av lån   396
Amortering av lån   -284
Övrig finansiering   -2
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare   -156
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande   -3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -119
       
       
       
Årets kassaflöde   0
       
       
       
Likvida medel vid årets början   50
Valutakursdifferens i likvida medel   0
Likvida medel vid årets slut   50

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se