Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL                
2012-04-01 51 344 -20 532 907 15 922  
Årets resultat 322 322 5 327  
Kassaflödessäkringar 1 1 1  
Periodens omräkningsdifferenser -1 -1 0 -1  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0 0  
Övrigt totalresultat 0 0 0 0  
Årets totalresultat 0 322 322 5 327  
Utfärdade köpoptioner 1 1 1  
Återköp av egna aktier -71 -71 -71  
Utdelning -156 -156 -3 -159  
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 1 1 -4 -3  
UTGÅENDE EGET KAPITAL                
2013-03-31 51 344 -20 629 1 004 13 1 017  
 
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL                
2011-04-01 51 344 28 380 803 11 814  
Årets resultat 264 264 1 265  
Kassaflödessäkringar 0 0 0  
Periodens omräkningsdifferenser -48 -48 0 -48  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0 0  
Övrigt totalresultat -48 -48 -48  
Årets totalresultat -48 264 216 1 217  
Utfärdade köpoptioner 2 2 2  
Återköp av egna aktier -3 -3 -3  
Utdelning -111 -111 -2 -113  
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 5 5  
UTGÅENDE EGET KAPITAL                
2012-03-31 51 344 -20 532 907 15 922  
Kommentarer till eget kapital, se not 20.              
 
SEK 2012/2013 2011/2012            
Utdelning per aktie   8,00 1)            
 1) Enligt styrelsens förslag                
 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se