Flerårsöversikt

 

Ladda ned Excel

MSEK, om annat ej anges 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning   5 200 4 418 3 680 4 445
Rörelseresultat 1)   470 380 216 376
Finansiella intäkter och kostnader   -23 -16 -14 -10
Resultat efter finansiella poster   447 364 202 366
Årets resultat   327 265 150 271
 
 1) För jämförelseändamål lämnas upplysningar om följande poster som ingår i rörelseresultatet ovan:          
Försäljning av verksamheter   0 10 0 1
Försäljning av fastigheter   0 24
Omställningskostnader   -8 -35
Summa   0 2 0 -10
 
Immateriella anläggningstillgångar   1 012 793 554 606
Materiella anläggningstillgångar   156 162 141 170
Finansiella anläggningstillgångar   14 13 8 8
Varulager   650 556 465 589
Kortfristiga fordringar   850 735 584 663
Likvida medel   50 50 50 84
Summa tillgångar   2 732 2 309 1 802 2 120
         
Eget kapital hänförligt till aktieägarna   1 004 907 803 822
Innehav utan bestämmande inflytande   13 15 11 11
Räntebärande skulder och avsättningar   584 408 218 406
Icke räntebärande skulder och avsättningar   1 131 979 770 881
Summa eget kapital och skulder   2 732 2 309 1 802 2 120
 
Sysselsatt kapital   1 601 1 330 1 032 1 239
Rörelsekapital, årssnitt   890 753 732 838
Finansiell nettoskuld   534 358 168 322
 
Rörelsemarginal, %   9,0 8,6 5,9 8,5
Vinstmarginal, %   8,6 8,2 5,5 8,2
Avkastning eget kapital, %   34 31 18 36
Avkastning sysselsatt kapital, %   32 33 19 33
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), %   53 50 30 45
Soliditet, %   37 40 45 39
Skuldsättningsgrad, ggr   0,6 0,4 0,3 0,5
Räntetäckningsgrad, ggr   15,8 19,5 12,4 14,7
Nettoskuld/EBITDA, ggr   0,9 0,8 0,6 0,7
 
Vinst per aktie, SEK   14,65 11,80 6,60 12,05
Vinst per aktie efter utspädningseffekt, SEK   14,60 11,75 6,60 11,95
Kassaflöde per aktie, SEK   18,90 13,50 13,20 13,90
Eget kapital per aktie, SEK   46,20 40,80 36,10 37,20
Utdelning per aktie, SEK   8,00 2) 7,00 5,00 5,00
Medelantal aktier efter återköp, ’000   21 944 22 253 22 204 22 112
Medelantal aktier justerat för utspädning, ’000   22 000 22 293 22 249 22 276
Börskurs per 31 mars, SEK   182,00 189,00 121,75 74,75
Aktiens omsättningshastighet, %   17 17 21 18
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   415 300 293 307
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -296 -302 -43 -85
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -119 5 -284 -217
Årets kassaflöde   0 3 -34 5
 
Medelantal anställda   1 612 1 445 1 335 1 532
Antal anställda vid årets slut   1 700 1 512 1 323 1 426
         
 2) Enligt styrelsens förslag.        
           

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se