Aktiens omsättningshastighet
Total handelsvolym dividerat med snittantal utestående B-aktier under räkenskapsåret.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på rörelsekapital (R/RK)
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus kursdifferenser i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.
Eget kapital per aktie
Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Finansiell nettoskuld
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuld/EBITDA
Finansiell nettoskuld dividerat med EBITDA.
Personalomsättning
Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal medarbetare.
EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.