FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Finansiell utveckling under året

Nettoomsättning och resultat

EBITA

AddLife-koncernens nettoomsättning ökade med 52 procent (40) och uppgick till 5 273 MSEK (3 479). Den organiska tillväxten var 38 procent (5), den förvärvade tillväxten var 17 procent (34) och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent (1), motsvarande 121 MSEK (36). ökade EBITA okade EBITA med 163 procent (25) och uppgick under räkenskapsåret till 802 MSEK (305) och EBITA-marginalen uppgick till 15,2 procent (8,8). EBITA-marginalen är generellt lägre på marknaderna i Central-och Östeuropa. EBITA inkluderar förvärvskostnader om totalt 12 MSEK (4) och valutakursförändringar påverkade EBITA negativt med 6 procent (1), motsvarande 17 MSEK (3).

Finansnettot var -13 MSEK (-14) och resultatet efter finansiella poster ökade med 261 procent och uppgick till 659 MSEK (182). Resultatet efter skatt ökade med 265 procent (10) för räkenskapsåret och uppgick till 520 MSEK (142) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (22). Resultat per aktie för räkenskapsåret före utspädning uppgick till 4,63 SEK (1,28).

EBITA

Senast uppdaterad: 2021-03-19 15:22:48 av support@nordicstation.se